• 021-88890689

الكترود جوشكاري (NEP-18) AWS.E.7018

الكترود جوشكاري (NEP-18) AWS.E.7018

ازدیاد طول ( % ) 22<
استحکام تسلیم (N/MM2) 460-500
استحکام کشش (N/MM2) 530-550
مقاومت به ضربه (J) در ْ40- برابر 80 و در ْ30- برابر 110
نوع پوشش قلیایی
تركيب شيميايي فلز جوش C ( درصد ) 0/07
تركيب شيميايي فلز جوش MN ( درصد ) 0/90
تركيب شيميايي فلز جوش SI ( درصد ) 0/50
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×20/3 میلیمتر 150-110
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×5/2میلیمتر 80-50
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×20/3 میلیمتر 150-110
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×4 میلیمتر 200-140
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×5 میلیمتر 260-190