• 021-88890689

الکترود جوشكاري AWS.E.8018-G(8018-G)

الکترود جوشكاري AWS.E.8018-G(8018-G)

ازدیاد طول ( % ) 28
استحکام تسلیم (N/MM2) 460<
استحکام کشش (N/MM2) 550<
مقاومت به ضربه (J) در ْ20- برابر 120 و در ْ30- برابر 60
نوع پوشش قلیایی
تركيب شيميايي فلز جوش C ( درصد ) 0/07
تركيب شيميايي فلز جوش CU ( درصد ) 0/35
تركيب شيميايي فلز جوش MN ( درصد ) 1/30
تركيب شيميايي فلز جوش NI ( درصد ) 0/8
تركيب شيميايي فلز جوش SI ( درصد ) 0/35
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×25/3 میلیمتر 150-100
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×5/2میلیمتر 115-80
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×4 میلیمتر 200-130
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×5 میلیمتر 2500-200