• 021-88890689

الكترود جوشكاري (NEP-18-1) AWS.E.7018-1

الكترود جوشكاري (NEP-18-1) AWS.E.7018-1

ازدیاد طول ( % ) 30-35
استحکام تسلیم (N/MM2) 480-500
استحکام کشش (N/MM2) 600-580
مقاومت به ضربه (J) در ْ20- برابر 180 و در ْ40- برابر 120 و در ْ50- برابر 90
نوع پوشش قلیایی
تركيب شيميايي فلز جوش C ( درصد ) 0/7
تركيب شيميايي فلز جوش MN ( درصد ) 1/20
تركيب شيميايي فلز جوش SI ( درصد ) 0/5
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×5/2میلیمتر 1110-80
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×20/3 میلیمتر 110-150
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×4 میلیمتر 200-140
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×5 میلیمتر 260-200