• 021-88890689

الكترود جوشكاري AWS.E.6010-C1(6010-C1)

الكترود جوشكاري AWS.E.6010-C1(6010-C1)

ازدیاد طول ( % ) 22<
استحکام تسلیم (N/MM2) 420-450
استحکام کشش (N/MM2) 500-550
مقاومت به ضربه (J) در ْ20- برابر 50
نوع پوشش سلولزی
تركيب شيميايي فلز جوش C ( درصد ) 0/08
تركيب شيميايي فلز جوش MN ( درصد ) 0/020
تركيب شيميايي فلز جوش SI ( درصد ) 0/050
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×20/3 میلیمتر 100-80
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×4 میلیمتر 150-120
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×5 میلیمتر 230-170
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×5/2میلیمتر 80-40