• 021-88890689

الكترود جوشكاري (E-7010-A1) AWS.E.7010-A1

الكترود جوشكاري (E-7010-A1) AWS.E.7010-A1

ازدیاد طول ( % ) 22>
استحکام تسلیم (N/MM2) 480-500
استحکام کشش (N/MM2) 600-630
مقاومت به ضربه (J) در ْ30- برابر 40 و در ْ20- برابر 50
نوع پوشش سلولزی
تركيب شيميايي فلز جوش C ( درصد ) 0/08
تركيب شيميايي فلز جوش MN ( درصد ) 0/070
تركيب شيميايي فلز جوش SI ( درصد ) 0/010
تركيب شيميايي فلز جوش MO ( درصد ) 0/5
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 300×5/2میلیمتر 80-40
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×20/3 میلیمتر 150-80
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 350×4 میلیمتر 200-120