• 021-88890689

الکترود جوشكاري AWS.E.8010-G(8010-G)

الکترود جوشكاري AWS.E.8010-G(8010-G)

ازدیاد طول ( % ) 20
استحکام تسلیم (N/MM2) 490-480
استحکام کشش (N/MM2) 600-590
مقاومت به ضربه (J) در ْ40- برابر 50 و در ْ0 برابر 80
نوع پوشش سلولزی
تركيب شيميايي فلز جوش C ( درصد ) 0/1
تركيب شيميايي فلز جوش MN ( درصد ) 0/35
تركيب شيميايي فلز جوش SI ( درصد ) 0/25
تركيب شيميايي فلز جوش CU ( درصد ) 0/5
تركيب شيميايي فلز جوش NI ( درصد ) 0/5