• 021-88890689

الكترود جوشكاري (1-7016) AWS.E.7016

الكترود جوشكاري (1-7016) AWS.E.7016

ازدیاد طول ( % ) 22<
استحکام تسلیم (N/MM2) 400-480
استحکام کشش (N/MM2) 490-600
مقاومت به ضربه (J) درْ 40- برابر 110 و در ْ 20- برابر 150
نوع پوشش قلیایی
تركيب شيميايي فلز جوش C ( درصد ) 0/07
تركيب شيميايي فلز جوش MN ( درصد ) 10.1
تركيب شيميايي فلز جوش SI ( درصد ) 0/50
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 300×5/2میلیمتر 100-70
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×20/3 میلیمتر 150-80
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×4 میلیمتر 190-90
شدت جریان جوشکاری (آمپر) 450×5 میلیمتر 240-100